کلیه قطعات از طریق پست پیشتاز و باربری و پیک بصورت هوایی و زمینی به تمامی نقاط کشور ارسال میشود . در استان تهران و کرج و حومه تهران قطعات پس از خرید حداکثر ظرف 2 الی 3 ساعت تحویل خواهد شد . در دیگر شهر ها و استان ها قطعات از طریق هوایی و زمینی حداقل پس از 12 ساعت و حداکثر پس از 72 ساعت تحویل خواهد شد.